دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی ها
با زمان کمی به عقب برگردیم و به یاد سالی بیفتیم که خودمان کلاس چهارم بودیم. 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

1 . خانواده هاي كه بيش از دو فرزند دارند پر جمعيت هستند. .

صحيح
غلط
 

  2 . اگر در منزل هر چيزي را سر جاي خود قرار دهيم نشانه ي نظم است.

صحيح
غلط
   3 . مدرسه اولين خانه ي ماست. .

صحيح
غلط
   4 . كدام يك از كار ها را غير از روز جمعه نمي توانيم در روز هاي ديگر انجام دهيم.

الف)ديدن اقوام
ب) گردش
ج) نماز جمعه
د) نظافت
   5 . چه كسي با همكاري كاركنان مدرسه برنامه ي كار مدرسه را تنظيم مي كند.

الف) ناظم
ب) دفتر دار
ج) معلّم
د) مدير  6 . مردم در مسجد براي حل مشكلات محلّه ي خود چه مي كنند؟

الف) نماز مي خوانند
ب) دعا مي كنند
) مشورت مي كنند
د) هيچ كدام
   7 . در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود مي آيد.
*مدرسه محل تعليم و................................است.
   8 . چرا دين اسلام به خانواده اهمّيت زيادي داده است؟  9 . وظيفه ي معلّم در مدرسه چيست؟  10 . نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار مي شود؟

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:58 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]
 

 ۱-مهم ترين مشكل انسان نخستين فراهم كردن غذا بود.

صحيح
غلط
 

2 . باچيره شدن يك فرمانروا بر چند شهر وروستا كشور به وجود آمد.

صحيح
غلط
 

3 . نمرود دستور داد حضرت موسي را در آتش بيندازند.

صحيح
غلط
 

4 . كورش كه رهبر پارس ها بود ماد ها را شكست داد.

صحيح
غلط
 

۵ . جنس اولين ابزار انسان نخستين از چه بود؟

الف) سنگ
ب)آهن
ج)چوب
چرم
 

6 . انسان ها با ياد گرفتن چه فني توانستند در يك جا ساكن شوند.

الف) دامپروري
ب) خانه سازي
ج) كشاورزي
د)ساختن ابزار

 7 . اولين شهر در ايران در كنار كدام يك از رود هاي زير به وجود آمد؟

الف) دجله
ب) فرات
ج)كارون
د) نينوا

8 . خداوند به كدام يك از پيامبران ماموريت داد خانه ي كعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهيم
ب) حضرت موسي
ج) حضرت نوح
د)حضرت عيسي

 9 . ماد ها در دامنه ي كوه الوند كدام شهر را ساختند؟

الف) ايلام
ب)شوش
ج) بابل
د)هگمتانه

10 . در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

*خداوند در مقايسه با حيوانات به انسان يكي دست هاي توانا داده ديگري نيروي .............................داده.
*انسان هاي نخستين اولين حيواني كه اهلي كردند ................................بود.
*رسيدگي به كار ماليات ها و حساب كردن آن ها باعث اختراع .........................شد.
*گروهي از مردم ستم ديده دعوت حضرت.............................. را پذيرفتند.
   11 . ما چگونه به زندگي انسان هاي غار نشين وابزار و وسايل آن ها پي مي بريم؟

12 . نخستين شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

13 . كشاورزي چه تغييري در زندگي انسان ها به وجود آورد؟

14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوي حمله ي آشوري ها را بگيرند؟

15 . از چه زماني سرزمين ما ايران ناميده شد؟

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:56 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]

چهارم دبستان پسرانه  فرهنگیان شهرستان دورود درس علوم

1 . کوچکترين واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

الف) استخوان
ب) سلول
ج) رگ
د ) پوست 
 

۲ . ميکروسکوپ چيز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان مي دهد.؟

الف) 10برابر
ب) 100برابر
ج) هزار برابر
د) 20برابر

 3. خاکي در آن گياه کاشته مي شود بايد چگونه باشد؟

الف) خشک باشد
ب)سفت باشد
ج) مرطوب ونمناک باشد
د)موارد الف وب صحيح است
 

۴. بهترين موقع براي سم پاشي آفت ها چه موقع مي باشد؟

الف ) حشره ي بالغ
ب) حشره در تخم
ج) حشره در پيله
د) نوزاد حشره
 

5 . کدام جانور انگل است؟

الف)کرم خاکي
ب) ملخ
ج) کرم آسکاريس
د) هيچ کدام
 

 6 . هواي اطراف ما کدام حالت را دارد؟

الف) جامد
ب) مايع
ج) گاز
د)محلول
 

7 . در کدام يک از مکان هاي زير از آيينه ي بر آمده استفاده مي کنند؟

الف) خياطي
ب) سرپيچ جاده ها
ج) آزمايشگاه
د)در ساختن کوره ي آفتابي
 

8 . رشد وتقسيم سلول تا پايان عمر ادامه دارد

صحيح
غلط
 

9 . گردو خرما وزعفران جزء ادويه ها هستند.

صحيح
غلط
 

 10 . در محلول ها ماده ي حل شونده خود به خود از حلال جدا مي شود.

صحيح
غلط
 

 11 . اگر آب دريا را از صافي رد کنيم آب آشاميدني به دست نمي آيد.

صحيح
غلط
 

12 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد.

*سبزي رنگ برگ ها به سبب وجود ماده اي به نام ................................. است.
*براي جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده مي کنيم.
*هر قدر زاويه ي بين دو آيينه راکوچک تر کنيم تعداد تصويرها ................. مي شوند.
 

 13 . اصلاحات زير را تعريف کنيد.

الف )آوند:......
ب) انگل:..............
ج) باز تابش نور:.....
   14 . وظيفه ي سلول روده وسلول استخوان را بنويسيد.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غير زنده را بنويسيد.

16 . در پاييز برگ درختان زرد مي شود چه ماده اي در برگ آسيب ديده است؟

17 . دو فايده ي شخم زدن را بنويسيد.

18 . کدام يک از کرم ها براي کشاورزي مفيداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزي يعني....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنويسيد

21 . براي جلوگيري از انتشار کرم کدو چه بايد کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانوراني که مهره دار است خط بکشيد .
گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

23 . چه چيز هاي در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فايده ي کوره ي آفتابي را بنويسيد.

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:54 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: انشا

پایه چهارم

خرداد 1387

سوالات

1

مترادف کلمه های زیر را بنویسید.

توصیّه:                   معاشرت:                       زبر دست :                  فعّال:

1

2

دو کلمه بنویس که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها با هم تفاوت داشته باشد.

1-گفتاری (              ) نوشتاری (             )     2 – گفتاری (             ) نوشتاری(                )

1

3

زیر کلمه ای که با کلمه های دیگر ارتیاط ندارد خط بکش .

            آبی  ،  تاریک  ،  سفید ،  بنفش  .

5/.

4

مخالف کلمه های زیر را بنویس ؟

ضعیف :                 ترسو :                       بیگانه :                    جوان :

1

5

اسم نویسنده ی هر کتاب را بنویس.

کتاب بوستان :                شاهنامه :                 مثنوی معنوی :               کتاب گلستان:

1

6

با کلمه های زیر یک جمله درست کنید.  

 1 – همتا

2- سایه به سایه :

3- مناظر:

5/1

7

در جمله ی زیر نهاد، قید، فعل را مشخص کنید.

                                                    من هر روز درس هایم را با دقّت می خوانم.

75/.

8

هم خانواده یی کلمه های داده شده را بنویسید.

قلل:                      آفریدن:                  امواج :                 شاعر:

1

9

اگر بخواهی برای کلاس خود قانونی تهیّه کنی ، چه مواردی را پیشنهاد می دهی؟ ( 4 مورد کافی است)

 

 

1

10

برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید.

الف) بهار: 1 -                2 -                       ب) رنگ : 1 -                       2 -

11

11

به اوّل کلمات ( پیس، خلاف و باز، پس ) اضافه کن وبنویسید.

1-............ قانون         2- ............. فروش          3- ........... انداز           4 - ..........یافتن

 

1

12

اصل کلمه های زیر رابنویسید.

نگه :                     سپه :                           مه :                          همره:

1

13

هر یک از موارد زیر را به چیزی مانند کنید.

باران می بارد ، مثل ...........................     .      کودک می خندد، مثل.............

5/.

14

کامل کنید.

به برادر پدر ........... می گویند   وبه خواهر مادر  ................. می گویند.

5/.

15

جمله های زیر را تا دو سطر ادامه دهید.

چیزی به غروب نمانده بود، هنوز خیابان ها .......

 

 

1

16

راه های درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را در 3 سطر بنویسید.

 

 

1

17

اگر روزی همه ی وسایل ارتباطی نابود شود چه اتفاقی می افتد در 3سطر توضیح دهید.

 

 

 

25/1

18

دو ضرب المثل شیرین زبان فارسی را که خوانده اید بنویسید.

 

 

1

19ح

منظره زیبای فصل بهار را در چند سطر توصیف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

موفق باشید

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:51 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]

 

الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنيد.3نمره
1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب
 

 2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

جغرافيا
تاريخ
ديني
مدني
 

3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه مي گويند؟

جهت هاي نقشه
ناهمواري هاي نقشه
راهنماي نقشه
حاشيه ي نقشه
 

4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

كوه
آب ها
جنگل
صحرا
 

5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند. چه مي گويند ؟

ناهمواري
كوهپايه
رشته كوه
قله
 

6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتان
 


ب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 2نمره

1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد .........................................................است.
2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.
3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.
4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.
   د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت × مشخص كنيد. 2نمره
1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها كوچك ديده مي شوند .

صحيح
غلط
 

2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.

صحيح
غلط
 


3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.

صحيح
غلط
 

۴ـ « دماوند » بلندترين قله ي ،رشته كوه زاگرس است .

صحيح
غلط
   ه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟1نمره  2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• كرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )
   3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟1نمره
4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟1 نمره
6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟ 1نمرهي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.2نمره
آبرفت :


كوهپايه :

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:45 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]
پرسش هاي بخش 1
1- كداميك از موارد زير در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟

استخوان
ماهيچه
سلول
پوست
2- رشد بدن انسان به سبب چيست؟

ورزش كردن
استراحت كردن
تقسيم سلول ها
كش آمدن سلول ها
   3- پوششي كه در اطراف سلول ها وجود دارد چه ناميده مي شود؟

استخوان
پوسته
سيتوپلاسم
هسته

  4- ساختمان بدن كدام موجود زير از تعداد سلول بيشتري تشكيل شده است؟

شتر
پلنگ
خروس
مورچه
   5- مايع غليظي كه سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

پوسته
سيتوپلاسم
ماده سلولي
هسته
   6- هسته ي كداميك از سلول هاي زير نسبت به سلول هاي ديگر كوچك تر است؟

سلول استخوان
سلول عصب
سلول ماهيچه
سلول روده
   سوالات تشريحي
1- مراحل رشد و تقسيم سلول در شكل زير به هم ريخته است، با زدن شماره آنها را مرتب كنيد.

  2- چه تفاوت ها و چه شباهت هايي در بين سلول هاي مختلف بدن انسان ديده مي شود؟

همه سلو ل ها از نظر رشد، تقسيم سلول و احتياج به غذا شبيه هم هستند. ولي تفاوت آنها در شكل، اندازه و نوع كاري است كه انجام مي دهند.
   3- چهار نمونه از سلول هاي بدن را نام ببريد و وظيفه هر يك را بنويسيد؟

سلول عصب (انتقال پيام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهيچه (حركت) - سلول شش (جذب اكسيژن)
 4- سلول گياهي با سلول جانوري چه تفاوتي دارد؟

سلول گياهي دو پوسته دارد به همين دليل محكم تر از سلول هاي جانوري است.

  5- سلول ها چگونه زياد مي شوند؟

تقسيم سلولي

  6- سلول از چه قسمت هايي تشكيل يافته است؟

پوسته،سيتوپلاسم، هسته

  7- كدام عمل در مورد بيشتر سلول ها تا آخر عمر صورت مي گيرد؟

بخش 3 - گياهان، موجودات پر ارزش

گياهان موجودات پر ارزشي هستند كه هم غذاي خودشان را مي سازند و هم منبع اصلي غذاي جانوران و انسان مي باشند. آدميان نخستين، ريشه، برگ، ميوه و دانه هاي خوراكي را جمع مي كردند و مي خورند. بعدها انسان مي انديشيد كه مي تواند گياهان مفيد را پرورش دهد. پس كار كشاوري يعني پرورش دادن گياهان مفيد.
شخم زدن:
كشاورزان از هزاران سال پيش تاكنون زمين را براي كاشتن، شخم مي زنند. در ابتدا اين كار با دست انجام مي شد. بعدها از گاو و اسب استفاده شد. امروزه تراكتور جاي جانوران را گرفته است.
آب دادن:
به جهت وجود آب كم در ايران، كشاورزان براي صرفه جويي در مصرف آب، گياهاني را مي كارند كه با كمك آب باران و برف رشد كرده و محصول دهند و نياز به آبياري نداشته باشند. به اين گونه كشاورزي ديم كاري مي گويند؛ مانند كشت گندم.
از بين بردن علف هاي هرز:
علف هاي اضافي كه در لابه لاي گياهان كاشته شده مي رويد. علف هاي هرز گفته مي شود. از بين بردن اين علف ها كار زيادي مي طلبد.
مبارزه با آفت ها:
بعضي از حشرات كه گياه خوار هستند دسته جمعي به مزرعه ها حمله مي كنند و قسمتي از محصول را مي خورند. براي دفع حشرات مزاحم يا آفت ها، مواد حشره كش ساخته شده است. به دليل اينكه مواد سمي هستند. دانشمندان از جانوراني مانند عنكبوت يا سوسك بهره مي گيرند.

  محصولات گوناگون:

بعضي از محصولات مانند گندم در بيشتر استان ها به عمل مي آيد. اما بعضي محصولات ديگر مانند خرما، برنج و انگور در بعضي مناطق رشد مي كنند. مثلاً برنج در جايي به دست مي آيد كه آب فراوان داشته باشد و خرما در آب و هواي گرم به دست مي آيد.
نوشيدني ها:
بعضي از گياهان به صورت دم كرده و نوشيدني مصرف مي شوند مانند چاي، و قهوه؛ و بعضي از محصولات ديگر را براي خوش طعم كردن غذا استفاده مي كنيم مانند انواع ادويه ها كه بيشتر در كشورهاي گرم و مرطوب به دست مي آيد.
داروها:
مردم از زمان هاي دور، بعضي گياهان را به دليل اثرات داروئي آنها مصرف مي كردند. مانند خاكشير يا دانه به. امروزه هم از گياهان دارويي استفاده هاي بسياري مي شود.
رنگ ها:
گياهان در صنايع رنگرزي هم استفاده مي شوند. رنگرزي در استان هايي كه قاليبافي دارند رواج دارد كه براي رنگ كردن پارچه يا پشم به كار مي رود.
از چوب براي تهيه ميز، تخته، پنجره و ساير وسايل استفاده مي كنند.
  پرسش هاي بخش 3
1- كار مبارزه با آفت ها، هميشه و در همه دوران زندگي آنها مؤثر است.

درست
نادرست

  2- بيشتر كشاورزان براي شخم زدن زمين هاي پهناور از تراكتور استفاده مي كنند.

درست
نادرست

  3- كار كشاورزي يعني پرورش دادن گياهان مفيد

درست
نادرست
  4- پرندگان كوچك در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.

درست
نادرست
  پررسش هاي تشريحي:
1-وقتي مي خواهيم زمين را براي كاشتن آماده كنيم ابتدا چه عملي را انجام مي دهيم؟

ابتدا زمين را شخم مي زنيم.
  2- براي كاشت يك گياه بايد چه كاري انجام داد؟

ابتدا بايد زمين را براي كشت آماده كرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشيد و سپس زمين را آبياري كرد. مرحله بعدي در آوردن گياهان هرز از داخل زمين است تا زماني كه به رشد كامل خود برسد.

  3- اصلي ترين غذاي انسان را چه گياهاني تشكيل مي دهند؟

گندم، برنج، سيب زميني
  4- ياد گرفتن كشاورزي چه اثري در زندگي انسان داشت؟

توانست محصول بيشتري توليد كند و براي زمستان خود غذا ذخيره كند. ديگر مجبور نبود تمام قسمت هاي گياه را بخورد. بلكه از هر گياهي قسمت هاي مفيد را مي خورد.
  5- آيا استفاده زياد از تراكتور براي زمين هاي كشاورزي پهناور مضر است؟

بله. چون تراكتور عميقاً جاي خاك را عوض مي كند و خاك هاي سطح رويي كه مواد غذايي بيشتري دارند به سطح زيرين انتقال پيدا مي كنند. استفاده زياد از تراكتور براي زمين مفيد نيست.

  6- كدام محصول را حتماً بايد با كشت آبي زياد نمود؟

برنج
  7- چه محصولاتي در ناحيه كوهستاني بيشتر رشد مي كنند؟

گردو، بادام، درختان ميوه

  8- ادويه در چه نوع آب و هوايي به دست مي آيد؟

گرم و مرطوب
  9- چه گياهاني را مي شناسيد كه مصرف دارويي و رنگرزي دارند؟

دارويي: اوكاليپتوس، گل ختمي، گل بنفشه، نعناع
رنگرزي: حنا، گردو، انار، پوست پياز، روناس

بخش 4 - جانوران بي مهره

دانستيد كه جانوران را به دو دسته مهره داران و بي مهرگان تقسيم مي كنيم.
جانوران مهره دار:
مانند ماهي ها، دوزيستان، پرندگان و غيره كه بدنشان داراي اسكلت از جنس استخوان است.
جانوران بي مهره:
جانوراني هستند كه در بدنشان اسكلت استخواني وجود ندارد. بي مهرگان دسته بزرگي از جانوران را تشكيل مي دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و …
كرم ها و بند پايان:
گروه كرم ها و بندپايان گروه بسيار بزرگي از بي مهرگان هستند كه دانشمندان آنها را به طبقات كوچك تر تقسيم كرده اند. كرم ها از لحاظ شكل به سه گروه تقسيم مي شوند:
1- كرم هاي پهن
2- كرم هاي لوله اي
3- كرم هاي حلقوي
كرم هاي پهن :
مانند كرم كدو، بدنشان از قطعه هاي پهن تشكيل شده است. يك نوع از كرم كدو در روده انسان زندگي مي كند و به اين موجود كه غذاي مورد نياز خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد، انگل مي گوئيم.
كرم هاي لوله اي :
مانند آسكاريس بدن باريكي دارند. كرم آسكاريس در داخل روده انسان زندگي مي كند و در همانجا تخم ريزي مي كند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محيط را آلوده مي كنند. تخم آسكاريش از راه سبزيجات نشسته و آب آشاميدني آلوده به بدن منتقل مي شوند.
يكي ديگر از كرم هاي لوله اي انگل كرمك است. كرمك در انتهاي لوله گوارش كودكان رشد مي كند و باعث خارش شديد مي شود.
كرم هاي حلقوي :
بدن اين كرم ها از حلقه هاي زيادي درست شده است. مانند كرم خاكي. اين كرم براي يافتن غذا در خاك حركت مي كند و براي باغچه و زمين كشاورزي مفيد است زيرا خاك را جابه جا مي كند و هوا را به ذرات خاك مي رساند.
بندپايان:
بندپايان شامل حشرات، عنكبوت ها، خرچن گها و هزارپاها مي باشند. نمونه هايي از بندپايان در جنگل، دريا و حتي خانه ها يافت مي شود مانند مورچه، پروانه، خرچنگ، هزارپا و … بندپايان فراوان ترين گونه جانوران بي مهره هستند.
حشرات 6 پا دارند. عنكبوت ها 8 پا دارند. بعضي سمي و بعضي غير سمي اند. خرچنگ ها در آب زندگي مي كنند پوشش خارجي بدن آنها سفت است. بعضي خرچنگ ها خوراكي هستند. هزارپاها بعضي علف خوار و بعضي گوشتخوارند. هزارپاي گوشتخوار، سمي است.

پرسش هاي بخش 4

جالي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:
1- به جانوراني كه در بدن آنها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد بي مهره مي گويند.
2- به موجود زنده اي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد انگل مي گويند.
3- نرم تنان در گروه جانوران بي مهره قرار دارند.
4- هشت پا يك جانور بي مهره دريايي است كه به گروه بزرگ تر بي مهرگان تعلق دارد و به گروه كوچك تر نرم تنان.
5- عروس دريايي بي مهره اي از جنس مرجان ها است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و سينه و شكم تشكيل شده، 2 شاخك و 6 پا دارند.
7- كرم كدو از نوع كرم هاي پهن و كرم خاكي از نوع كرم هاي حلقوي است.
   پرسش هاي تشريحي:
1- چه تفاوت مهمي در ميان جانواران مهره دار و بي مهره وجود دارد؟

جانوران مهره دار داراي اسكلتي از جنس استخوان هستند و جانوران بي مهره در بدن خود فاقد اين اسكلت استخواني مي باشند.
  2- بدن بي مهرگان ساده تر است يا مهره داران؟

بي مهرگان
  3- انواع گروه هاي بي مهرگان را نام ببريد؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپايان
  4- مرجان ها چه شباهت هايي با اسفنج ها دارند؟

هردو گروه در كف درياها زندگي مي كنند و بعضي از گونه هاي هر يك حركت دارند.
  5- تخم كرم كدو چگونه از گاو به انسان منتقل مي شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هايي را كه گاو مي خورد آلوده مي كند و تخم كرم در بدن حيوان به نوزاد تبديل مي شود و زنده مي ماند و با خوردن چنين گوشتي نوزاد كرم كدو به انسان و روده او منتقل شده تبديل به كردم كدو مي شود.
   6- كرم آسكاريس چه مي خورد؟

غذاي گوارش يافته را مي خورد.
   7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چيست؟

پوشش بدن حلزون حفره اي است و پوشش بدن صدف دوكفه اي است.
   8- حشرات چه خصوصيات مشتركي دارند؟

همگي 6 پا و 2 شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكيل شده است.
   9- كدام گروه از بي مهرگان به هيچ گروه ديگري شبيه نيستند؟

خارتنان
  10- چند نوع از خارتنان را نام ببريد؟

توتيا و ستاره دريايي
  11- اگر قبل از مصرف سبزي آن را ضد عفوني نكنيم، كدام بيماري انگلي در انتظار ماست؟

به انگل آسكاريس مبتلا مي شويم.
  12- يك نوع خرچنگ خوراكي را نام ببريد؟

ميگو

بخش 5 - مخلوط ها

مخلوط چگونه تشكيل مي شود؟
وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر به ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است.
در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگي جامد، مايع و يا گاز باشند، يا يكي از مواد جامد و ديگري مايع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست مي كنند.
هواي اطراف ما كه گازي شكل است مخلوطي از گازهاي مختلف است. بسياري از خوراكي ها نيز به صورت مخلوط مصرف مي شوند.
در يك مخلوط، هر ماده تمام خاصيت هاي خود را حفظ مي كند.
مخلوط هاي يكنواخت (محلول):
وقتي يك حبه قند را در آب مي اندازيد، ذره هاي قند از هم جدا مي شوند و در بين ذره هاي آب قرار مي گيرند و مخلوط يكنواخت درست مي كنند. در نتيجه قند در آب حل مي شود. به اين نوع مخلوط، محلول مي گوئيم.
ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر يك قاشق شكر را در آب بريزيد و هم بزنيد، شكر در آب حل مي شود. در اين محلول به شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده يا حلال مي گويند. محلول شكر در آب يك محلول جامد در مايع و محلول الكل در آب محلول مايع در مايع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمي شود.

پرسش هاي بخش 5

1- كداميك از مخلوط هاي زير محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمك و آب
نشاسته و آب
2- كداميك از مخلوط هاي زير محلول مايع در مايع است؟
آب و روغن زيتون
آب و آبليمو
آب و نشاسته
آب و اكسيژن
3- آب داغ چه نوع محلولي است؟
جامد در مايع
مايع در مايع
جامد در جامد
گاز در مايع
4- بهترين راهي كه مي توانيم بفهميم يك مخلوط، محلول است يا نه چيست؟
جوشانيدن
از صافي رد كردن
بي حركت در جايي قرار دادن
باهم زدن
5- در ليوان شير يك حبه قند انداختيم و هم زديم در اين محلول به شير چه مي گويند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
  پرسش هاي تشريحي:
1- مخلوط چيست؟

وقتي دو يا چند ماده با هم بياميزند و ما بتوانيم به راحتي آنها را جدا كنيم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمي دهند.
  2- آيا مي توانيم روغن مايع و آبليمو را مايع در مايع بدانيم؟ چرا؟

خير، زيرا اين دو مايع در يكديگر حل نمي شوند و مايع در مايع يك نوع محلول است.
  3- به ماده اي كه مواد ديگر را در خود حل مي كند چه مي گويند؟

حلال
  4- چگونه مي فهميم دو ماده مايع كه با هم آميخته شده اند مخلوط هستند يا محلول؟

در صورتي كه دو مايع به طور يكنواخت ديده شوند و پس از مدتي كه ساكن مي مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر يك مايع در مايع ديگر به صورت معلق ديده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدريج از هم جدا مي شوند.
  5- مخلوطي نام ببريد كه از دو ماده جامد تشكيل شده باشد؟

شكر و عدس، نخود و لوبيا
  6- مخلوطي از يك ماده جامد و يك مايع نام ببريد كه محلول نباشد؟

شن و آب
  7- هوا يك مخلوط است يا تركيب؟

مخلوط است.
   8- در يك محلول آب شيرين آيا مزه سطح مايع با ته مايع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زيرا ذره هاي قند به آرامي از هم جدا شده و در بين ذره هاي آب قرار گرفته و مخلوط يكنواختي به دست آمده يعني قند در آب حل شده.
   9- در محلول مواد چگونه پراكنده مي شوند؟

به طور يكنواخت پراكنده مي شوند.
  10- آيا در محلول همه موادي كه وجود دارند ديده مي شوند؟

خير، ماده حل شونده ديده نمي شود.
  11- چرا در هوا هيچ يك از مواد تشكيل دهنده را نمي بينيم؟

زيرا همگي گاز هستند.

بخش 6 - نور و بازتابش

نور انرژي است كه به كمك آن مي توانيم اجسام را ببينيم. به موادي كه از خود نور توليد مي كنند چشمه نور مي گوئيم. نور از همه اجسام عبور نمي كند. اما اجسامي مانند شيشه، آب و هوا نور را از خود عبور مي دهند كه به آنها شفاف مي گوئيم.
اما اجسامي كه نور را از خود عبور نمي دهند، مانند چوب و سنگ اجسام كدر ناميده مي شوند. هرچه سطح يك جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بيشتر است.
تصوير هر جسم در آينه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آينه برخورد كند، باز مي گردد كه به اين پديده بازتابش نور مي گوئيم. هر چه زاويه بين دو آينه تخت كمتر شود، تعداد تصاوير بيشتر است. نور در هنگام برخورد به آينه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوي، بازتابي نامنظم دارد. وقتي نور به جسمي بر مي خورد، قسمتي از آن باز مي گردد و به چشم ما بر مي گردد و همين نور بازتاب شده باعث ديدن آن جسم توسط ما مي شود.
جسمي كه به رنگ سياه باشد، نور را تقريباً بازتاب نمي دهد. با آينه مي توانيم تصوير چيزهايي را كه به طور مستقيم نمي توانيم ببينيم را مشاهده كنيم. مانند راننده اتومبيل كه به كمك آيند پشت خود را مي بيند.
آينه ها بر سه نوع هستند :
1- آينه تخت
2- آينه فرو رفته
3- آينه بر آمده
در آينه فرو رفته تصوير بزرگ تر از جسم و در آينه برآمده تصوير كوچك تر از جسم منعکس مي شود.
در زيردريائي ها براي ديدان اجسام در سطح آب از چشم زيردريايي استفاده مي كنند، كه پريسكوپ نام دارد.
كوره آفتابي هم وسيله اي است كه از يك آينه فرو رفته بسيار بزرگ تشكيل شده است و براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد به كار مي رود. تصوير ما در درون يك قاشق به صورت وارونه و كوچك تر از خودمان مي افتد و تصوير ما در پشت قاشق مستقيم و بزرگ تر به نظر مي رسد.

  پرسش هاي بخش 6
1- در كداميك از مكان هاي زير آينه بر آمده استفاده مي كنند؟

خياطي
آرايشگاه ها
سرپيچ هاي جاده ها
كوره آفتابي

  2 - كداميك از موارد زير در بازتابش نور مؤثر نيست؟

صافي اجسام
زبري اجسام
كلفتي اجسام
رنگ اجسام
  3 - در كداميك از مواد زير نور عبور نمي كند؟

هوا
آب
آينه
شيشه

  4 - در پريسكوپ از چه آينه اي استفاده مي شود؟

تخت
فرورفته
برآمده
كروي
  5- هر قدر زاويه بين دو آينه را بازتر كنيم تعداد تصويرها ….... مي شود.

بيشتر
كمتر
تفاوتي ندارد
بزرگ تر
  6 - كوره آفتابي به چه منظور ساخته مي شود؟

براي گرم كردم محيط
براي تفريح و سرگرمي
براي بهتر ديدن خورشيد
براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد

  پرسش هاي تشريحي:
1- نور چيست؟ و چه خواصي دارد؟

يك نوع انرژي است كه حركت مي كند و موجب ديدن اجسام مي شود.
  2- بازتابش نور چيست؟

وقتي نور به جسمي برخورد مي كند و برگشت پيدا مي كند، به اين پديده بازتابش نور مي گوئيم.
   3- چه اجسامي پس از بازتابش نور، تصوير توليد مي كنند؟

اجسامي كه سطح آنها صاف است مثل آينه و فلزات براق. در آب و شيشه هم تصوير ايجاد مي شود.
   4- جسمي در فاصله 20 سانتي متري آينه قرار دارد. فاصله جسم تا تصوير چقدر است؟

فاصله جسم تا تصوير دو برابر فاصله جسم تا آينه است يعني 40 سانتي متر.
   5- وقتي آينه به صورت فرو رفته باشد، چه تغييري مي كند؟ و براي چه كارهايي از آينه فرو رفته استفاده مي شود؟

تصوير بزرگ تر مي شود. وقتي بخواهند تصوير را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحي

  7- براي افزايش نور و گرما از چه نوع آينه اي استفاده مي كنيم؟

آينه فرو رفته
   8- براي آنكه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است؟

بايد نور به طور كامل بازتاب نمايد

  9- در گذشته انسان ها چگونه تصوير خود را مي ديدند؟

در سنگ هاي صاف و صيقلي

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:40 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]

امتحان تاريخ ومدني پايه چهارم آذر ماه

2-حضرت ابراهيم (ع) در كدام شهر به دنيا آمد؟ 

الف- بابل (   )

ب- فلسطين (   )

ج- مصر (   )

د- بين النهرين (   )

3-حضرت موسي (ع) در كجا ودر زمان كدام پادشاه به دنيا آمد ؟

الف- بابل – نمرود (   )

ب- مصر – فرعون (   )

ج- بين النهرين – هيرود (   ) 

 د –فلسطين – فرعون (   )

4- مادها در دامنه ي كوه الوند كدام شهر را ساختند ؟

الف – ايلام (   )

ب- شوش (   )

ج- هگمتانه (   )

د – بابل (   )

ب- در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد .

5-رسيدگي به كار ماليات ها وحساب كردن آن ها باعث ...................... شد .

 6- پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهيم (ع) ................................ بود .

 7- پارس ها به رهبري ...............به جنگ با مادها پرداختند و آن ها را شكست دادند .

 8- پايتخت دولت ايلام شهر ............... وپايتخت دولت آشور شهر ................. بود .

9- خانه ي كعبه به فرمان خداوند توسط ..............   ساخته شد.

 ج- به سؤالات زير پاسخ دهيد :

 10- اولين شهرها در كنار كدام رودها پديد آمدند؟ 

 11- كشف آتش چه كمك هايي به انسان كرد ؟

 12-چه كساني دعوت حضرت نوح (ع)را پذيرفتند ؟

 13- كشاورزي چه تغييري در زندگي انسان ها به وجود آورد ؟

 14- لقب فرمان روايان مصر چه بود؟آن ها چگونه مردمي بودند؟

 
[ جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ ] [ 15:48 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]
ریاضی پایه چهارم در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                          =۴X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                                         =۵×(۴+۶)

                                                                                        =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

 

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

 

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

 

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

 

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

 

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

 

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

 

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است؟

 

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

 

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین           

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

 

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

۸۸-باغداری  ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

 

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

 

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 23:20 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]

بسمه تعالی

نام نام خانوادگی :                                              نمونه سوال جغرافیا  پایه ی چهارم

                                                                                                      

الف : دانش آموزان عزیز جواب صحیح را با علامت         مشخص نمایید . هر سوال 5/.

 

1 – پستی ها وبلندی های زمین چه نامیده می شوند ؟

الف ) رشته کوه                                 ب) دشت                                  د) کوهپایه                                     ج) ناهمواری

 

2- علی طوری ایستاده است که دست راست او به طرف شمال شرقی  می باشد ، روبروی علی کدام جهت  را نشان می دهد ؟

الف ) جنوب غربی                          ب) شمال غربی                      د) جنوب                                         ج) جنوب شرقی 

 

3- بلندترین قله ی ایران چه نام دارد و در کدام رشته کوه واقع است ؟

الف ) دماوند ، زاگرس                  ب) دماوند ، البرز                     د) د نا ، زاگرس                               ج ) زرد کوه ، زاگرس

 

4- بهترین را ه ممکن برای بدست آوردن اطلاعاتی در باره ی بزرگترین رشته کوه دنیا بدون مسافرت کردن چیست؟

الف ) استفاده از عکس           ب) پرسییدن از دیگران                د) استفاده از نقشه                 ج) مطالعه ی کتاب جغرافیا

 

ب) با کلمات مناسب جاهای خالی را کامل کنید .

5- به شن و ماسه و گل و لایی که رود ها با خود می آورند ........................... می گویند . 5/.

 

6- برای اندازه گیری دمای هوا از وسیله ای به نام ................................... استفاده می کنیم . 5/.

 

7- مرکز استان کردستان شهر ........................... و مرکز استان چهار محال بختیاری شهر ........................ می باشد . 1

 

8- در نقشه با رنگ سبز ....................................... و رنگ قهوه ای پر رنگ ................................. را نشان می دهند . 1

 

ج) عبار تهای صحیح و غلط را در جدول زیر مشخص نمایید .  هر سوال 5/.                      صحیح          غلط

9- در روی کره زمین وسعت آبها بیشتر از خشکی هااست .                    

10 -  از به هم پیوستن چند رود جویبار بوجود می آید .

11-  خاک همه ی دشت ها برای کشاورزی مناسب است .

12- بالاترین نقطه ی کره زمین قطب شمال می باشد .

 

 

د) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

13- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟ 1

 

 

14-  از راهنمای نقشه چه استفاده ای می کنیم  ؟ 1  

  

 

15-  نحوی تشکیل جلگه را نوشته و یک جلگه ی پهناور در کنار خلیج فارس را نام ببرید . 5/1

 

 

16-  از قطب نما چه استفاده ای می کنیم  . 1

 

 

17- شهری را نام ببرید که آب و هوای آن شبیه آب و هوای یزد باشد . دلیل انتخاب خود را بنویسد . 5/1

 

 

18- دلیل اینکه  سرزمین های پست  برای زندگی مناسب تر از سرزمین های بلند است را بنویسید  ؟ 1

 

19-  چهار چهت اصلی را روی نقشه  کشورمان ایران  مشخص کنید

[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 22:50 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]

 

بارم

ا

جواب صحیح رابا علامت × مشخص کنید.

 

1-بلندترین جای کوه راچه می نامیم؟

الف- دامنه           ب- کوهپایه            ج- قلّه           د- رشته کوه

 

2- خورشید هرروزاز کدام جهت طلوع می کند؟

الف- مغرب         ب- شمال           ج-  جنوب           د- مشرق

 

3- ناهمواری به کجا می گویند؟

الف- پستی ها      ب- شمال           ج- پستی هاوبلندی ها         د- هیچکدام

 

4- رشته کوه زاگرس ازکدام سمت به کدام سمت کشیده شده است؟

الف- شمال- جنوب                     ب- غرب- شرق

ج- شمال شرق- جنوب غرب           د- شمال غرب – جنوب شرق

---------------------------------------------------------------------------------

جمله های زیررا با کلمات مناسب کامل کنید

5- هرجسمی که مانند توپ باشد........... نامیده می شود.

6- وسیله ای که جهت قطب شمال وجنوب زمین را نشان می دهد............. نام دارد.

7- وقتی رودهابه طرف دریامی روند.................فراوانی باخودمی اورند.

8- نقشه ی سرزمین های پهناور وکشورها رابا استفاده از................ تهیه می کنند.

---------------------------------------------------------------------------

جمله های درست یا نادرست را با علامت × نشان دهید.

9- خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است.                            ص         غ      

10- نقشه شکلی است که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد.           ص         غ

11- در نقشه کوه ها ومناطق بلندرابارنگ سبزنشان می دهند.               ص        غ   

12- رشته کوه البرز فقط یک قلّه دارد.                                           ص         غ

 

 

 

 

0|5

 

 

 

 

0|5

 

 

 

0|5

 

 

0|5

 

 

 

 

0|5

 

 

0|5

 

0|5

0|5

 

 

0|5

0|5

0|5

0|5

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

1

به  سوالات زیرپاسخ دهید.

13- رود چگونه تشکیل می شود؟  

 

14-  مطالعه دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

 

15- چهارمورد ازوسایل یادگیری جغرافیا رانام ببرید؟

 

 16- شکل روبرو را کامل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

17- هریک از این اصطلاحات رادریک جمله توضیح دهید.

دشت-

رشته کوه-

18- جلگه ها چگونه به وجودمی آیند؟

 

 

19- راهنمای نقشه چیست؟

20- با توجه به نقشه روبرو :

الف- نام دریا هارا روی نقشه بنویسید.

 

 

ب- رشته کوه البرز رامشخص وقلّه بلند آن را بنویسید.

 

 

ج- دوقلّه بلند رشته کوه زاگرس رامشخص کنید

 

[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 22:39 ] [ حمیدرضا شمسی(مسعود) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ

کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ

لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ

وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ

*****************
تا خدا هست دلت تنها نیست
اسیر لطف خدا باش که بی خدا زندگی هرگز زیبا نیست...

نویسنده وبلاگ : (مسعود)
من یک معلمم.
لحظه ای به دنیا آمدم که نخستین سوال بر زبان یک کودک جاری شد.
من تمام آن نام ها و چهره هایی هستم که نامشان و چهره شان از یاد رفته اما تاثیرشان نسل اندر نسل باقی مانده.
من تمام کسانی هستم که فضای زندگی مرا با حضور و عطر انسانیت خویش آذین بستند.....
من یک معلمم و از این بابت خدا را هر لحظه شکر می کنم.
و اما....این کمترین تلاش خود را تقدیم می کنم
به همه ی آنانی که با عشق شروع می کنند
و با مهربانی و صداقت زندگی می نمایند.
و با پاکی...... مگر این گونه بودن پایانی به دنبال دارد؟
و سخن پایانی این که:
ذهن ظرفي نيست كه بايد پر شود،
بلكه آتشي است كه بايد افروخته شود ...
دوستان عزیز و همکاران محترم بازدید کننده,
اين وبلاگ جهت كمك به دانش آموزان عزيز دوره ي ابتدايي--پایه ی چهارم- ساخته شده است .
لطفا با نظرات ارزنده و مفيد خود من را در ارائه ي بهتر مطالب ياري نماييد.

(نظر یادتون نره)...
امکانات وب